Raporty Outlook

Przy użyciu aplikacji timetrack jest możliwe dopasowanie rejestrowanych danych z aplikacji do programu MS Outlook.
Istnieje kilka powodów aby dokonywać rejestracji czasu dostępnych w programie Outlook. Oprócz sprawozdań finansowych dla celów administracyjnych i rachunkowości lub projektu i zarządzania, przydatnym może się okazać posiadanie danych dostępnych także w programie Outlook.

Kalendarz udostępniony innym użytkownikom

Podczas pracy nad projektami warto jest mieć swoim kalendarzu Outlook funkcję, która pozwala również innym użytkownikom na dostęp do zarejestrowanych danych.

Kalendarz zsynchronizowany z telefonem komórkowym

Jeśli rejestracja czasu jest teraz dostępna w kalendarzu Outlook, to będzie łatwo zsynchronizować taki kalendarz z urządzeniami mobilnymi. Dzięki temu zawsze będzie się miało łatwy dostęp do zapisanych informacji.

Transferowanie danych do programu Outlook

Na początku trzeba wybrać standardową metodę tworzenie nowego raportu. Następnym krokiem jest wybranie szablonu „pozycje kalendarza outlook”. Można również skorzystać z innych ustawień i funkcji dostępnych w innych rodzajach raportów.
W końcowym efekcie będzie się otrzymywało plik w określonych odstępach czasu. Ten plik zostanie zaimportowany do programu Outlook.

  • Posted on 8. February 2013
  • Written by
  • Categories: Uncategorized
Comments Off on Dobre raportowanie godzin pracy.

Ewidencja czasu pracy

Aplikacja, która liczy każdą sekundę. Dzięki programowi timetrack timetrack możesz policzyć prawie wszystko i dostać raport w bardzo przyjaznej postaci (pdf, doc, xls).

Co nam daje rejestracja godzin pracy?

  • pozwala zrezygnować z papierowej wersji listy obecności pracownika,
  • zapewnia bardziej precyzyjną ewidencje przepracowanych godzin,
  • usprawnia system ewidencji czasu pracy.

Pracodawca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika, musi prowadzić ewidencję czasu pracy. Pracownik to nie tylko osoba zatrudniona na umowę o pracę, ale również na podstawie mianowania, powołania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy

Ewidencja należy prowadzić tak, żeby na jej podstawie można było ustalić i wypłacić pracownikowi wynagrodzenie we właściwej wysokości oraz udzielić odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy. Karta ewidencji czasu pracy musi pozwalać ewidencjonować godziny przepracowanych w święta, niedziele, dni wolne. Trzeba pamiętać, iż to, czy zapewniono pracownikowi odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy lub czy zrekompensowano mu pracę w godzinach nadliczbowych, może być zweryfikowane przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w postępowaniu kontrolnym.

Prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy.

Do ewidencji czasu pracy, która jest prowadzona imiennie dla każdego pracownika, należy dołączyć podanie o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

  • Posted on 8. February 2012
  • Written by
  • Categories: Uncategorized
Comments Off on Narzędzie do mierzenia czasu pracy